Mistrz ortografii

 

 

 

 

 

REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

o tytuł  MISTRZA ORTOGRAFII

 

Organizator:

 Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie, a jego koordynatorem – Robert Tarnawski

 

Cele konkursu:

 • krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,
 • podnoszenie sprawności ortograficznej uczniów,
 • wytworzenie pozytywnej motywacji do nauki ortografii,
 • integracja uczniów.

 

 

Przebieg konkursu:

 Konkurs obejmuje dwa etapy:

 • eliminacje szkolne – należy przeprowadzić do 20 listopada 2019 r.
 • etap międzyszkolny odbędzie się 16 grudnia (poniedziałek) 2019 r.

 o godz. 09:00 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie. Przewidywany czas trwania dyktanda (kodowanie, pisanie dyktanda i oddanie pracy) –  45 min.

 • podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 16 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.

 

Etap I

 • Etap szkolny przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursu Ortograficznego.
 • Zakres zagadnień na etap szkolny opracowują nauczyciele języka polskiego poszczególnych szkół.
 • Prace z I etapu (etapu szkolnego) są oceniane przez szkolną komisję złożoną z nauczycieli języka polskiego wg wewnętrznie ustalonych kryteriów. Komisja wyłania maksymalnie pięciu laureatów etapu szkolnego.
 • Do 20 listopada 2019 r. szkoły przesyłają e-maila (spbachow@op.pl) zawierającego imię i nazwisko zwycięzców etapu I, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

 

Etap II

 1. W II etapie biorą udział zwycięzcy etapu I (maksymalnie pięciu uczniów z danej szkoły).
 2. Do przeprowadzenia II etapu konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa.
 1. Konkurs będzie obejmował dyktando (pisanie ze słuchu). Na tekst tegorocznego dyktanda wybrano fragmenty książki pt. „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery.
 2. Tekst dyktanda opracowuje osoba odpowiedzialna za przygotowanie konkursu.
 3. Każdą pracę sprawdza dwóch nauczycieli – członków komisji. Sprawdzanie prac odbywa się zgodnie z przyjętymi kryteriami.

 

Zasady oceniania prac uczniów:

 • Kompetencje ortograficzne uczestników finału gminnego będą sprawdzone w formie dyktanda, pisanego na kartce formatu A-4 (nie wolno używać korektora, a błędnie napisaną literę lub wyraz należy skreślić i umieścić powyżej wersję poprawną).
 • Maksymalnie można zdobyć 100 pkt. (za pracę bezbłędną ortograficznie oraz interpunkcyjnie).
 • Za każdy błąd wynikający z naruszenia pierwszorzędnych zasad ortograficznych odejmujemy 2 pkt. Są to:
 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch-h,
 • błędy w zakresie pisowni nie z różnymi częściami mowy,
 • błędy w pisowni zakończeń –ji, -ii, -i,
 • błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą,
 • błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika,
 • błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-,
 • błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en.
 • Za każdy błąd wynikający z naruszenia zasad drugorzędnych oraz inne błędy odejmujemy 1 pkt.
 • Za błąd interpunkcyjny (brak odpowiedniego znaku interpunkcyjnego lub jego błędne użycie) odejmujemy 0,5 pkt.
 • Prace napisane drukowanymi literami nie podlegają ocenie.
 • Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci nagrody książkowe.

Informacje:

 Ewentualne  pytania dotyczące spraw organizacyjnych konkursu prosimy kierować pod nr 662033248 (nauczyciel odpowiedzialny – Robert Tarnawski) oraz  nr Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.

Telefon: (016)651-10-85