Organ prowadzący

 

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach”

 

Główne cele stowarzyszenia:

  1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.
  2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
  3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
  4. Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa.
  5. Organizowanie obywatelskiej aktywności w dziedzinie edukacji młodego pokolenia.
  6. Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
  7. Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszystkich inicjatyw służących unowocześnianiu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania.
  8. Organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i zakładów pracy, związków zawodowych, instytucji i organizacji dla realizacji zadań kształtowaniu patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i młodzieży.

Adres siedziby

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach”
Ruszelczyce 14b
37-755 Ruszelczyce
 
0000416857